Adultöriteleşdirilen açyk syýahatda uly ýaşly PVC ponçony gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto PVC materialdan ýasaldy.Müşderiler tarapyndan düzülip bilinjek ululyk.Moda we estetiki görnüşi döredip, saýlamaly köp reňk bar.Häzirki wagtda az uglerodly syýahat umumy tendensiýa öwrüldi we köp adam üçin esasy syýahat saýlamasy boldy.Rainlemgoşar bilen, isleýşiňiz ýaly hereket edip bilersiňiz, ýagyşly günlerde syýahat etmekden gorkmaýarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Ulanyjynyň tejribesiniň önümiň janydygyny bilýäris, şonuň üçin hil talaplaryna has köp üns berýär.Ulanyjylary rahat we rahat duýmak üçin has ýumşak matalary ulanýarys.24 sagatlap berk suw geçirmeýär we ýagyş tupanlaryndan gorkmaýar.Suw esasly material, süpürmek bilen çalt guradýar.Ulanyjylar hususy welosipedlere, umumy welosipedlere, dag tigirlerine we elektrik welosipedlerine münenlerinde ýagyş palto getirýän amatlylygy başdan geçirip bilerler.

Sorag-jogap

S: Önümleriňizi logotipiňiz bilen sazlap bolarmy?
J: Biziň kompaniýamyz köp sanly lomaý önüm öndürip biler, şonuň üçin diňe LOGO däl, eýsem reňkler we önüm görnüşleri hem müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner.

S: Şereketiňiz haýsy müşderiler zawod barlagyndan geçdi?
J: Biziň kompaniýamyz BSCI zawodynyň barlag şahadatnamasyny berdi

S: Şereketiňiziň satyn alyş ulgamy nähili?
J: 1.Meýilnamalaşdyrmak dolandyryşy: bazar gözleglerini guramak we durmuşa geçirmek, kompaniýanyň isleglerine görä satyn almak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak.
2. Şertnamany dolandyrmak: satyn almalary dolandyrmagy standartlaşdyrmak, şertnama faýllaryny döretmek we şertnamanyň ýerine ýetirilişini yzarlamak.
3. Sargyt dolandyryşy: sargyt dolandyryşyny standartlaşdyrmak, sargyt faýllaryny döretmek we buýrugyň ýerine ýetiriliş tizligini yzarlamak.
4. Satyn alma: üpjün edijileriň gowşurylyş senesini we hiliň we gowşuryş wagtyny üpjün etmeli hakyky önümçiligiň gidişini yzarlaň.

S: Hiliňiz nähili?
J: Köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilikden öňki nusgalary bermek.
Iberilmezden ozal soňky gözleg.

S: Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?
J: Şertnamada ylalaşylan töleg usulyna laýyklykda öz wagtynda barlyşygy amala aşyrarys, hasap-fakturalary yzarlarys we tölegi kabul etmegiň amallaryny ýerine ýetireris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler