Zawod lomaý elektrik ulagy suw geçirmeýän PVC ponço

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto PVC-den ýasaldy, ululygy 50 * 80 dýuým, logotip we reňk aýratynlaşdyrylyp bilner.Biziň kompaniýamyz 20 ýyldan gowrak wagt bäri ýagyş palto öndürmek we işlemek bilen meşgullanýar.Baýdygyny aýdyp bolar Zawodda ýörite önümçilik gözegçileri we material we akym gözegçileri bar, şonuň üçin önümiň hili we önümçilik netijeliligi boýunça öňdebaryjy orunda durýar.Şeýle hem, müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Bu ýagyş paltosyny ulananymyzda diňe ony açmaly, bedene geýmeli we ýüzüni açmaly, soň bolsa ulaga münüp, isleg boýunça syýahat edip bileris.Bu örän amatly we çalt.Suw bugynyň bugarmagy we arassa bukulmagy we tygşytlanmagy üçin balkona salyň.Guagyş paltosyny guratmak ýa-da ýagyş paltosyny demir bilen demirlemek üçin peçiň ýanyna almaň.Bu amallar, ýagyş paltosynyň ýerine ýetirilmegi üçin örän oňat.

Sorag-jogap

S: Önümleriňiziň hasyl derejesi näçe?Nädip gazanyldy?
J: Kompaniýamyzyň önüm öndürijiligi 99%.Kompaniýa önümçilik üçin iň ösen maşynlary ulanýar we önümçilik işgärleri 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan weteranlar, şonuň üçin hasyl gaty ýokary.

S: Önümleriňizi ulanmak üçin anyk görkezmeler haýsylar?Önüm her gün haýsy tehniki hyzmaty etmeli?
J: Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýagyş palto önümleri elmydama hiline esaslanýar, ýöne ýagyş paltolaryny ulanmak we goramak hem gaty näzik.Rainagyş paltosyny çykaranymyzdan soň, ýagyş paltasyndaky suw tegmillerini ýuwaşlyk bilen silkip, guramak üçin şemalladylýan ýere goýuň.Eger menekler bar bolsa, olary kagyz polotensalary bilen süpürip bilersiňiz.Kaminiň gapdalynda kir ýuwýan maşynlary, ütükleri we ýagyş paltolaryny ulanmak düýbünden gadagan.Bular ýagyş paltosyny gorap saklamaga amatly däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler