Zawod PVC ponçony täze kamuflaage çap etdi

Gysga düşündiriş:

Bu ponçonyň materialy PVC, ululygy 50 * 80 dýuým, 52 * 80 dýuým.Dizaýnda, ýagyş gapagy uzalýar, ýagyş paltosynyň uzynlygy uzalýar we adamyň balagy we aýaklary goralýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Rainagyş güýçli bolanda, bedeniň çygly bolmagynyň öňüni alyp biler.Işleýän wagtyňyz ýagyş palto geýmek elleriňizi boşadyp biler.Windel bar bolsa, saýawan ýaly uçup gitmekden gorkmaly däl.

Sorag-jogap

S: Gözleg we barlag bölümiňiziň işgärleri kimler?Olaryň hersiniň iş kärleri haýsylar?
J: Gözleg we gözleg bölümimizde 5 adam bar, olaryň hemmesi 20 ýyl bäri kompaniýa bilen bile bolup, önüm dizaýnynda we gaýtadan işlenişinde örän baý tejribä eýe.

S: Bazaryň esasy sebitleri haýsylar?
J: Kompaniýamyzyň önümleri esasan ýagyş palto we ponço bazaryny öz içine alýar.Sebäbi adamlaryň ýagyşly günlerde syýahat etmegi gaty amatsyz.Syýahatymyzy ýeňilleşdirmek üçin käbir ýagyş palto önümlerini satyn almalydyrys, esasanam Europeewropanyň we Amerikanyň ýagyşly ýerlerinde önümlere has uly isleg bar.

S: Önümleriňizi ulanmak üçin anyk görkezmeler haýsylar?Önüm her gün haýsy tehniki hyzmaty etmeli?
J: Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýagyş palto önümleri elmydama hiline esaslanýar, ýöne ýagyş paltolaryny ulanmak we goramak hem gaty näzik.Rainagyş paltosyny çykaranymyzdan soň, ýagyş paltasyndaky suw tegmillerini ýuwaşlyk bilen silkip, guramak üçin şemalladylýan ýere goýuň.Eger menekler bar bolsa, olary kagyz polotensalary bilen süpürip bilersiňiz.Kaminiň gapdalynda kir ýuwýan maşynlary, ütükleri we ýagyş paltolaryny ulanmak düýbünden gadagan.Bular ýagyş paltosyny gorap saklamaga amatly däl.

S: Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?
J: Kompaniýamyz, müşderilerimiziň önümleriniň stil talaplaryna laýyklykda önümleri iň çalt we ýokary hilli iberer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler