Moda we daşky gurşawy goramak PVC ulular ponçosy

Gysga düşündiriş:

Bu ponço ýumşak, amatly, ekologiýa taýdan arassa, tagamsyz we çydamly PVC materialdan ýasalýar.Ponçonyň ini 127 sm, uzynlygy 102 sm we dürli çap reňkleri bar.Pullover dizaýnyny aňsatlyk bilen goýup we öçürip bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Ponço suw geçirmeýän we berk, sowuk, ýel, suwa we hapa çydamly ýokary hilli suw geçirmeýän materialdan ýasalýar.Gowy hilli we çydamly, gaýta-gaýta ulanylyp bilner.Ponçonyň stili, reňki we çap edilmegi, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin talaplaryňyza görä düzülip bilner.

Sorag-jogap

S: Gözleg we barlag bölümiňiziň işgärleri kimler?Olaryň hersiniň iş kärleri haýsylar?
J: Gözleg we gözleg bölümimizde 5 adam bar, olaryň hemmesi 20 ýyl bäri kompaniýa bilen bile bolup, önüm dizaýnynda we gaýtadan işlenişinde örän baý tejribä eýe.

S: Önümiňizi ösdürmegiň pikiri näme?
J: Iň ösen we ekologiýa taýdan arassa çig maly saýlaýarys, döwür bilen aýakdaş gidýäris, döwür bilen yzarlaýarys, häzirki döwrüň halkynyň halaýan elementlerini öwrenýäris, nagyşlary dizaýn edýäris we müşderileri özüne çekmek üçin ýagyş paltolarynda çap edýäris.

S: Önümleriňizi logotipiňiz bilen sazlap bolarmy?
J: Biziň kompaniýamyz köp sanly lomaý önüm öndürip biler, şonuň üçin diňe LOGO däl, eýsem reňkler we önüm görnüşleri hem müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner.

S: Önümleriňiz nähili düzülýär?Haýsy anyk materiallar bar?
J: Biziň kompaniýamyz esasan PVC, EVA, PEVA we TPU-dan ýasalan ýagyş palto öndürýär we müşderiniň talaplaryna laýyklykda has ýokary hilli görnüşleri ösdürip bileris.

S: Şereketiňiz gurallar üçin töleg alýarmy?Näçe?Yzyna gaýtaryp bolarmy?Ony nädip yzyna almaly?
J: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda nusga tölegini alarys, ýöne sargyt her önüm üçin 3000 bölege ýetse, nusga tölegini yzyna gaýtaryp bileris.

S: Önümleriňiz haýsy daşky gurşaw görkezijilerinden geçdi?
J: Kompaniýamyzyň önümleri EUB-ni daşky gurşawy goramak standartlaryna 6P, 7P, 10P eksport edip biler we degişli synaglardan geçip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler