Zawod lomaý, daşky gurşawy goramak PVC ýagyş palto

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto PVC materialyndan ýasalýar, ululygy 127X101 sm - PVC materialy ýumşak we amatly, ekologiýa taýdan arassa, tagamsyz, çydamly we bedeniň hemme ýerinde geýip bolýar.Protectionüzüňi goramak, goly goramak, aýagy goramak iň täze ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanyp amala aşyrylyp bilner.Tigir süreniňde, skuterde müneniňde, gezelençde we sumka götereniňde geýip bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Ekologiýa taýdan arassa PVC matanyň özboluşly ysy ýok we gorag tehnologiýasy matalarynyň dört görnüşi sowukdan, ýel geçirmeýän, suw geçirmeýän we hapa garşydyr.Rainagyş tupanynda syýahat edeniňizde eşikleriňiziň çygly bolmagyndan we hapa tegmilleri arassalamakdan gorkmaýarsyňyz.Suw geçirmeýän we syzmaýan, tegmilleri derrew süpürip bolýar, bir eşik köp gezek gaýtadan ulanylyp bilner, fermuar ýagyş palto bilen deňeşdirilende, bu palto tikişi ýok, ýagyş ýaganda syzmaýar we ýagyşda müneniňizde suw geçirmeýär. .Derä arassa we ekologiýa taýdan arassa PVC mata, ýel we gar garşy ýumşak we amatly, gyşda gaty däl we ähli möwsümlerde geýip bolýar.Rainagyş paltosyny geýip, bukup we saklap bolýar, ýeňil we götermek aňsat bolýar.

Sorag-jogap

S: Şereketiňiz haýsy müşderiler zawod barlagyndan geçdi?
J: Biziň kompaniýamyz BSCI zawodynyň barlag şahadatnamasyny berdi

S: Şereketiňiziň satyn alyş ulgamy nähili?
J: 1.Meýilnamalaşdyrmak dolandyryşy: bazar gözleglerini guramak we durmuşa geçirmek, kompaniýanyň isleglerine görä satyn almak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak.
2. Şertnamany dolandyrmak: satyn almalary dolandyrmagy standartlaşdyrmak, şertnama faýllaryny döretmek we şertnamanyň ýerine ýetirilişini yzarlamak.
3. Sargyt dolandyryşy: sargyt dolandyryşyny standartlaşdyrmak, sargyt faýllaryny döretmek we buýrugyň ýerine ýetiriliş tizligini yzarlamak.
4. Satyn alma: üpjün edijileriň gowşurylyş senesini we hiliň we gowşuryş wagtyny üpjün etmeli hakyky önümçiligiň gidişini yzarlaň.

S: Kompaniýanyň üpjün edijileriniň ölçegleri haýsylar?
J: 1.Üpjün edijiler maddy taýdan durnukly
2. Gowy içerki gurama we üpjün edijileri dolandyrmak
3. Durnuk üpjün edijiniň işgäri ýagdaýy
4. Üpjün edijiniň eltip bermegiň öz wagtynda
5. Bahanyň bahasy pesmi?
6. Önümiň hili laýykmy?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler