Biz hakda

“Shijiazhuang Sanxing Garment Co., Ltd.”

10002s

2004-nji ýylda döredilen “Shijiazhuang Sanxing Garment Co., Ltd.” Hytaýyň Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäheriniň Luquan etrabynda ýerleşýän dürli suw geçirmeýän eşikleri professional öndüriji.Rainagyş paltosyny we ýagyş ýagyşlaryny öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, häzirki wagtda kompaniýamyzda 2000 inedördül metr, 4 menejer, satuwdan soňky 10 işgär, 5 dizaýner, 10 önümiň hil barlagçysy we 200 hünärli işçi bar.Zawodymyzda kesmek, çap etmek, tikmek, ştapel, gözden geçirmek, buklamak we gaplamak boýunça doly önümçilik liniýasy, doly hil gözegçilik ulgamy, şeýle hem BSCI zawodynyň gözleg şahadatnamasy bar.Qualityokary hilli önümler bilen üpjün edip bileris.Esasy önümlerimiz, dürli PVC, EVA, PEVA we TPU materiallaryndan ýasalan ýagyş palto, ýagyş ýagy, perron we boýag eşikleri ýaly dürli suw geçirmeýän eşikleri öz içine alýar.

Biz näme edýäris

Önümlerimiz esasan Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar we Aziýa ýurtlaryna eksport edilýär.Maddy satyn almalarda, önümçilige gözegçilik etmekde, önümi taýýarlamakda we satuwdan soňky hyzmatda berk durýarys we her dürli ýokary hilli önümleri öndürmegi we dünýä müşderilerimize iň gowy hyzmaty hödürlemegi maksat edinip, kämillige çalyşýarys.

global

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderileriň talaplaryna esaslanyp dürli görnüşli önüm öndürip bileris.Döredileli bäri kompaniýamyz "bitewiligi dolandyrmak, ilki bilen müşderi we hil", müşderilere Hudaý hökmünde garamak we hilini kompaniýanyň durmuşy hasaplamak boýunça görkezmelere eýerýär.Güýçli tehniki güýç, ýokary hilli we ýetişen önümler we ajaýyp hyzmat ulgamy arkaly çalt ösüşe ýetdik.Tehniki görkezijiler we önümlerimiziň hakyky täsiri köp müşderiniň ynamyny we goldawyny gazandy.

tejribe
+
Rainlemgoşar önümçilik tejribesi
meýdany
+
Önümçilik meýdany
adamlar
+
Tejribeli işçi

Kompaniýanyň görnüşi

Yza

Geljekde kompaniýamyz öz artykmaçlyklary bilen doly oýnamagyny dowam etdirer, tehnologiýada, enjamlarda, hyzmatda we dolandyryş çemeleşmesinde yzygiderli täzelik eder we geljekki ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürer.Täzeçillik arkaly, geljekdäki ösüşiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has tygşytly önümleri yzygiderli ösdürmek we müşderilere ýokary hilli, arzan bahaly önümler bilen çalt üpjün etmek biziň yzygiderli işimizdir.

Dünýädäki müşderilerimizi we dostlarymyzy biziň bilen habarlaşmak we özara peýdaly hyzmatdaşlygy gözlemek üçin garşy alýarys.