Daşky gurşawy goramak suw geçirmeýän PVC ulular ponçosy

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto, 50X80 dýuým ululykdaky PVX-den ýasaldy.Logotip we reňk aýratynlaşdyrylyp bilner.Bu ýagyş palto sary we açyk reňkde.Güýçli ýyldyrym bilen ýolda pyýadalara duýduryş berip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Bu ýagyş palto gaty ýeňil.Youanyňyz bilen alyp bolýar.Geýmek gaty ýönekeý.Syýahat etmek üçin iň oňat saýlama - Zawodymyz 20 ýyl bäri ýagyş palto öndürmek we işlemek bilen meşgullanýar, hünärmen tehniki topary bar we önümiň hili we önümçiligiň netijeliligi boýunça müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy.

Sorag-jogap

S: Önümleriňiziň ömri näçe wagt?
J: rainagyş paltolaryny ulanmak we goramak hem gaty näzik.Rainagyş paltosyny çykaranymyzdan soň, ýagyş paltasyndaky suw tegmillerini ýuwaşlyk bilen silkip, guramak üçin şemalladylýan ýere goýuň.Eger menekler bar bolsa, olary kagyz polotensalary bilen süpürip bilersiňiz.Kaminiň gapdalynda kir ýuwýan maşynlary, ütükleri we ýagyş paltolaryny ulanmak düýbünden gadagan.Bular ýagyş paltosyny gorap saklamaga amatly däl.

S: Önümleriňiziň aýratyn kategoriýalary haýsylar?
J: Biziň kompaniýamyz esasan ýagyş palto, ponkos, kostýum, perron, reňkleýji eşik, dürli stil öndürýär, şeýle hem müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülen dizaýn.

S: Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?
J: Şertnamada ylalaşylan töleg usulyna laýyklykda öz wagtynda barlyşygy amala aşyrarys, hasap-fakturalary yzarlarys we tölegi kabul etmegiň amallaryny ýerine ýetireris.

S: Önümleriňiz haýsy adamlar we bazarlar üçin amatly?
J: Biziň kompaniýamyz ulular we çagalar modellerinde köp dürli önüm öndürýär.Haçan-da ýagyş ýagsa, syýahat etmek üçin kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýagyş paltosyny geýip bilersiňiz.Rainlemgoşar, açyk syýahatdaky päsgelçilikleri ep-esli azaldar we adamlaryň syýahatyny has amatly eder.

S: Önümleriňiziň çykdajy öndürijilik artykmaçlygy barmy we jikme-jiklikleri näme?
J: Kompaniýamyzyň önümleri çykdajy öndürijiligi taýdan uly artykmaçlyga eýe.Uly önümçilik artykmaçlygy bilen 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan, önüm öndürmek üçin öz zawodymyz bar, baha tapawudyny gazanmak üçin araçy ýok, az girdeji, ýöne çalt dolanyşyk, müşderilere iň kanagatlanarly önümiň hilini bermek we özara kanagatlanarly bahalar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler