Çagalaryň ýaşyl gurbaga şekilli PVC ponço

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto PVC materialdan ýasaldy.Ölçegi 89 sm, uzynlygy 58 sm.Reňki we nyşany aýratynlaşdyrylyp we çap edilip bilner.Bu ýagyş palto ýumşak, ýeňil, suw geçirmeýän, ýele garşy, könelmeýän, ýylylyga çydamly, sowuga çydamly, amatly we gaty däl.Öçürmek we pes çap etmek hili bolmazdan, öňdebaryjy maşyn çap etmek tehnologiýasyny kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Owadan we ýakymly gurbaga nagşy dizaýny, açyk reňkler we stiller çagalaryň söýgüsini gazanyp biler.
Rainagyş palto, şeýle hem amatly we saklamak aňsat suw geçirmeýän ammar bilen enjamlaşdyrylandyr.Ulanylmaýan wagty guradylandan soň, ykjam we köp ýer tutmaýan ammar sumkasyna bukulyp bilner.

Sorag-jogap

S: Şereketiňiz gurallar üçin töleg alýarmy?Näçe?Yzyna gaýtaryp bolarmy?Ony nädip yzyna almaly?
J: Müşderiniň talaplaryna laýyklykda nusga tölegini alarys, ýöne sargyt her önüm üçin 3000 bölege ýetse, nusga tölegini yzyna gaýtaryp bileris.

S: Önümleriňiz haýsy daşky gurşaw görkezijilerinden geçdi?
J: Kompaniýamyzyň önümleri EUB-ni daşky gurşawy goramak standartlaryna 6P, 7P, 10P eksport edip biler we degişli synaglardan geçip biler.

S: Şereketiňiz haýsy müşderiler zawod barlagyndan geçdi?
J: Biziň kompaniýamyz BSCI zawodynyň barlag şahadatnamasyny berdi

S: Önümleriňiziň hasyl derejesi näçe?Nädip gazanyldy?
J: Kompaniýamyzyň önüm öndürijiligi 99%.Kompaniýa önümçilik üçin iň ösen maşynlary ulanýar we önümçilik işgärleri 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan weteranlar, şonuň üçin hasyl gaty ýokary.

S: Önümleriňiziň aýratyn kategoriýalary haýsylar?
J: Biziň kompaniýamyz esasan ýagyş palto, ponkos, kostýum, perron, reňkleýji eşik, dürli stil öndürýär, şeýle hem müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülen dizaýn.

S: Önümleriňiz haýsy adamlar we bazarlar üçin amatly?
J: Biziň kompaniýamyz ulular we çagalar modellerinde köp dürli önüm öndürýär.Haçan-da ýagyş ýagsa, syýahat etmek üçin kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýagyş paltosyny geýip bilersiňiz.Rainlemgoşar, açyk syýahatdaky päsgelçilikleri ep-esli azaldar we adamlaryň syýahatyny has amatly eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler