Zawod täze çagalaryň EVA ýagyş paltosyny özleşdirdi

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto PVC materialdan ýasaldy, ululygy S / M / L / XL, reňk we nyşan aýratynlaşdyrylyp we çap edilip bilner.Rainagyş palto oňat ýumşaklyga, pes temperatura garşylyga, oňat ýalpyldawuklyga, garramaga we ozona garşylygy, zäherli we daşky gurşawy goramaga eýe we çap etmegiň hilini peseltmezden, ösen maşyn çap etmek tehnologiýasyny ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Rainagyş palto diňe bir suw geçirmeýän ýerine ýetirijilik bilen çäklenmän, has gowy dem alyş ukybyna hem eýe.Rainhli ýagyş palto ösen dem alýan dizaýny kabul edýär, şonuň üçin indi ýagyş paltosyna doldurylmak duýgusy ýok. Owadan multfilm dizaýny we açyk reňkler çagalaryň söýgüsini gazanyp biler.

Sorag-jogap

S: Önümleriňizi logotipiňiz bilen sazlap bolarmy?
J: Biziň kompaniýamyz köp sanly lomaý önüm öndürip biler, şonuň üçin diňe LOGO däl, eýsem reňkler we önüm görnüşleri hem müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner.

S: Önümleriňiz nähili düzülýär?Haýsy anyk materiallar bar?
J: Biziň kompaniýamyz esasan PVC, EVA, PEVA we TPU-dan ýasalan ýagyş palto öndürýär we müşderiniň talaplaryna laýyklykda has ýokary hilli görnüşleri ösdürip bileris.
S: Şereketiňiz haýsy müşderiler zawod barlagyndan geçdi?
J: Biziň kompaniýamyz BSCI zawodynyň barlag şahadatnamasyny berdi

S: Önümleriňiziň aýratyn kategoriýalary haýsylar?
J: Biziň kompaniýamyz esasan ýagyş palto, ponkos, kostýum, perron, reňkleýji eşik, dürli stil öndürýär, şeýle hem müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülen dizaýn.

S: Önümleriňiziň çykdajy öndürijilik artykmaçlygy barmy we jikme-jiklikleri näme?
J: Kompaniýamyzyň önümleri çykdajy öndürijiligi taýdan uly artykmaçlyga eýe.Uly önümçilik artykmaçlygy bilen 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan, önüm öndürmek üçin öz zawodymyz bar, baha tapawudyny gazanmak üçin araçy ýok, az girdeji, ýöne çalt dolanyşyk, müşderilere iň kanagatlanarly önümiň hilini bermek we özara kanagatlanarly bahalar.

S: Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?
J: Şertnamada ylalaşylan töleg usulyna laýyklykda öz wagtynda barlyşygy amala aşyrarys, hasap-fakturalary yzarlarys we tölegi kabul etmegiň amallaryny ýerine ýetireris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler