Zawod dürli stilde çap edilen PEVA ponkosyny özleşdirdi

Gysga düşündiriş:

Bu ýagyş palto gowy çeýeligi, täze stili, ýumşak gurluşy, ýokary güýji we berkligi bar.Özboluşly ys ýok, geýmäge garşylyk, göz ýaşyňa garşylyk, sowuga garşylyk we ýylylygy saklamak.Içindäki uly jübü käbir şahsy zatlary saklamagy we ýerleşdirmegi aňsatlaşdyrýar.Mata ajaýyp suw geçirmeýän, dem alýan we ýel geçirmeýän we ýylylyk izolýasiýasyna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy jikme-jiklikler

Diňe ajaýyp öndürijiligi bilen çäklenmän, giň ulanylyş aralygy, çeýe dizaýn we az hapalanmak ýaly artykmaçlyklara hem eýedir.Zawodymyz müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyryp biljek dürli görnüşdäki we reňkli ýagyş palto öndürýär.-Okarky aşaky oturdylan polat sim ýüp, gyrasynyň ululygyna gözegçilik edip biler, bu ýagyşyň kelläňize ýagyş paltosyna akmagynyň we eşikleriň çyglylygynyň öňüni alyp biler.Şeýle hem, ýagyşyň görnüşi petiklemeginiň öňüni alyp biler we ýol hadysalarynyň ýüze çykmagyny azaldyp biler.Rainagyş palto ulanylanda diňe bir adamlary rahat duýman, eýsem ulanylanda adamlary has amatly edýär, ýagyş paltosynyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýar we serişdeleriň sarp edilmegini we gereksiz çykdajylary azaldýar.Bu ýagyş palto suw geçirmeýän dizaýny kabul edýär.Aumşak sarsmak bilen, ýagyş düýbünden silkilip bilner we içki gatlaga girip bilmez, ýagyş paltosynyň ulanylyşyny ep-esli ýokarlandyrar.

Sorag-jogap

S: Şereketiňiziň önümçilik prosesi nähili?
J: Önümlerimiziň önümçilik prosesi: müşderileri has ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin gutulara kesmek - gyzgyn basmak - tikin - düwme - gözden geçirmek - buklamak we gaplamak.

S: Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?
J: Kompaniýamyz, müşderilerimiziň önümleriniň stil talaplaryna laýyklykda önümleri iň çalt we ýokary hilli iberer.

S: Hiliňiz nähili?
J: Köpçülikleýin önümçilikden ozal önümçilikden öňki nusgalary bermek.
Iberilmezden ozal soňky gözleg.

S: Önümleriňiziň hasyl derejesi näçe?Nädip gazanyldy?
J: Kompaniýamyzyň önüm öndürijiligi 99%.Kompaniýa önümçilik üçin iň ösen maşynlary ulanýar we önümçilik işgärleri 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan weteranlar, şonuň üçin hasyl gaty ýokary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler