Rainlemgoşaryň gelip çykyşy

Rainlemgoşar Hytaýda döräpdir.Zhou neberesi döwründe adamlar ýagyşdan, gardan, ýelden we günden goramak üçin ýagyş palto ýasamak üçin “ficus pumila” ösümligini ulandylar.Şeýle ýagyş palto adatça “coir rainco” diýilýär.Könelişen ýagyş enjamlary häzirki oba ýerlerinde düýbünden ýok bolup, döwrüň ösmegi bilen hemişelik ýada öwrüldi.Memoryat ýatdan çykmaýar, belli bir pursatda duýgularyňyza degmek üçin peýda bolar we islegsiz we düşnükli ýadyňyza düşer.Yearsyllar bilen ýat has gymmatly bolýar.

1960-70-nji ýyllaryň oba ýerlerinde, ýagyş paltasy her maşgala çykmak we ekerançylyk işleri bilen meşgullanmak üçin aýrylmaz guraldy.Rainagyşly günlerde adamlar çyg meýdanlaryndaky suwlara seretmeli, jaýyň töweregindäki suw ýollaryny ýapmaly we üçekdäki syzmalary dakmalydy ...... rainagyş näçe agyr bolsa-da, adamlar elmydama ýagyş ýagýardylar, palta ýagyş donuny geýip, tupana başlady.Şol döwürde adamlaryň ünsi suw akymyna gönükdirilipdi, palta ýagyş paltasy adamlara asmandan ýagyşyň öňüni almaga ümsüm kömek edýärdi.Sharpagyş ýiti oklar ýaly agyrlaşdy ýa-da ýeňilleşdi, palta ýagyş palto ýagyş oklarynyň gaýta-gaýta atylmagynyň öňüni alýan galkana meňzeýärdi.Birnäçe sagat geçdi, arka tarapdaky ýagyş palto ýagyş bilen çyglandy, ýagyş we palto geýen adam şemalda we ýagyşda meýdanda heýkel bolup durdy.

Rainagyşdan soň güneşli boldy, adamlar ýagyş bilen örtülen palta ýagyş paltosyny diwaryň güneşli tarapyna asdylar, gün şöhlesi gurap, ot ýa-da palma süýümi köpelýänçä, gün şöhlesini gaýtalap bilerdi.Indiki ýagyş tupany gelende, adamlar ýele we ýagyşa gitmek üçin gury we ýyly palto geýip bilerdiler.

“Indigo ýagyşlary we ýaşyl palto ýagyş palto”, ýazyň köp ekerançylyk möwsüminde ekin meýdanlarynyň hemme ýerinde ýagyş palto we palto geýýän adamlary görmek bolýar.Palta ýagyş palto daýhanlary şemaldan we ýagyşdan goraýardy.Daýhanlar ýyl-ýyldan hasyl aldylar.

Indi, palta ýagyş palto seýrek bolup, ýerine has ýeňil we has amatly ýagyş palto çalyşýar.Perhapshtimal, henizem uzak daglyk ýerlerdäki ferma howlularynda ýa-da şäherlerdäki muzeýlerde tapylyp, çuňňur ýadyňyzy oýandyryp, öňki nesilleriň hilegärliginden we ýönekeýliginden dynmaga mümkinçilik berer.

habarlar
habarlar
habarlar

Iş wagty: Fewral-18-2023