Rainlemgoşar üçin ideg we hyzmat

Rainagyşly günlerde köp adamlar daşary çykmak üçin plastik ýagyş paltosyny geýmegi halaýarlar, esasanam welosiped sürenlerinde, adamlary ýelden we ýagyşdan goramak üçin plastik ýagyş palto zerurdyr.Şeýle-de bolsa, güneşli bolanda, uzak wagtlap geýip, gowy görüner ýaly, plastik ýagyş paltosyna nädip ideg etmeli?Bu adaty alada bilen baglanyşykly.

Plastmassa ýagyş paltasy gyrmyzy bolsa, demirden demir ulanmaň, sebäbi polietilen film 130 of ýokary temperaturada jele erär.Az salym gyrmyzy bolmak üçin, ýagyş paltosyny açyp, ýyrtyk ýuwaş-ýuwaşdan tekizlemek üçin asgyçda asyp bilersiňiz.Çynlakaý gyrmalar üçin, ýagyş paltosyny gyzgyn suwda 70 ℃ ~ 80 the temperaturada bir minutlap siňdirip bilersiňiz, soň bolsa guradyp bilersiňiz, ýyrtyk hem ýok bolar.Rainagyş paltosyny siňdireniňizde ýa-da içeniňizden soň, deformasiýa bolmazlygy üçin eliňiz bilen çekmäň.

Rainagyşly günlerde ýagyş paltosyny ulananyňyzdan soň, üstündäki ýagyş suwuny silkip alyň, ony bukuň we gurandan soň goýuň.Rainagyş paltosyna agyr zatlary goýmaň.Otherwiseogsam, köp wagt geçenden soň, ýagyş paltosynyň eplenýän böleklerinde çatryklar aňsatlyk bilen peýda bolar.

Plastiki ýagyş palto ýag we kir bilen reňklenen bolsa, ony stoluň üstünde goýuň we ýaýradyň, sabynly suw bilen ýumşak çotgany ýuwaşlyk bilen ýuwuň, soňra bolsa suw bilen ýuwuň, ýöne gödek sürtmäň.Plastiki ýagyş paltosyny ýuwanyňyzdan soň, gün şöhlesinden uzakda şemalladylýan ýerde guradyň.

Plastmassa ýagyş paltasy zaýalanan ýa-da döwülen bolsa, döwülen ýerde kiçijik bir filmi ýapyň, üstüne selofan bölejigini goşuň we çalt basmak üçin adaty lehim demirini ulanyň (ýylylyk wagtynyň hem dowam etmeli däldigini ýadyňyzdan çykarmaň) uzyn).

Ijiokardakylar, Shijiazhuang Sanxing Garment Co., Ltd tarapyndan gysga sanawda görkezilen ýagyş paltosyna ideg etmek we tehniki hyzmat etmekde esasy nokatlardyr.

habarlar
habarlar
habarlar

Iş wagty: Fewral-18-2023