COVID-19 2020-nji ýylda pandemiýa epidemiýasy

2020-nji ýylyň başynda Hytaýda adamlar bahar baýramyny geçirmeli boldular, ýöne COVID-19 wirusynyň çozmagy sebäpli asyl janly köçeler boşdy.Ilkibaşda hemmeler tolgunýardy, ýöne gaty gorkmady, sebäbi hiç kim wirusa ýokaşyp biler öýdüp pikir etmezdi.Şeýle-de bolsa, hakykat gaty rehimsiz, COVID-19 ýokaşan keseller dürli ýurtlarda yzygiderli ýüze çykdy we wirus örän çalt ýaýrady.Infectedokanç keselleriň sany birden köpeldi we dürli ýurtlarda lukmançylyk üpjünçiliginiň çynlakaý ýetmezçiligine sebäp boldy.Gorag eşikleri, maskalar, dezinfeksiýa, ellikler we ş.m. ýaly gündelik enjamlar elýeterli däldi, şonuň üçin ýagdaý gaty agyrdy.

habarlar (1)
habarlar (2)

Hytaýdaky zawodlar daşary ýurtly dostlaryň hem biziň kömegimize mätäçdigine düşündiler, şonuň üçin dürli pudakdaky zawodlar Bahar baýramyna öýüne gaýdyp gelen işçileri derrew ýatladylar.Işçiler gündelik gorag enjamlaryny öndürmek üçin iş wagtyndan artyk işlediler we üpjünçilik ýetmezçiliginiň dartgynly ýagdaýyny ýeňilleşdirmek üçin degişli ýurtlara iberdiler.

habarlar (5)
habarlar (4)

Bahar geçdi, ýöne tomusda pandemiýa ýagdaýy agyrdy.Bir gün zawodymyz ýokary hökümetden köp sanly gorag perronlaryny öndürmelidigimiz barada görkezme aldy, şonuň üçin başlygymyz derrew mata fabrigi bilen habarlaşdy, täze enjam satyn aldy we gorag perronlaryny öndürmek üçin işçilerden artyk işlemegi guramak üçin elinden gelenini etdi. .Şol döwürde, her iki günden önümlerimiz bilen bir konteýner ýükledik, gündiz öndürýärdik we gijelerine ýüklenişine gözegçilik edýärdik.Biz gaty tertipli bolduk.Gün-günden, tomus geçdi, COVID-19 pandemiýasy dünýäniň hökümetleriniň gözegçiligi astynda ýeňilleşdirildi.

COVID-19 pandemiýasy entek gutarmasa-da, biz bilelikde göreşmegi ýüregimize düwdük.Geliň, COVID-19 wirusyna garşy birleşeliň we hemmeleriň sagalmagyna kömek edeliň!

IMG_20200527_165416

Iş wagty: Fewral-18-2023